Tin cậy

NatWest Mobile Banking

monadiva
50.16MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 05.18.0000.85.0 4 tuần trước

Mô tả của NatWest Mobile Banking

Winner of the ‘Best Banking App’ at the British Bank Awards for 2017 and 2018, our award winning app is available to download for our Online Banking customers.

What you need to register
• You’ll need to be registered for Online Banking
• Your Customer Number, which is your date of birth followed by four random digits
• Your Online Banking PIN & password, which is what you use to log in online
• When logging in for the first time you’ll be asked to choose a mobile banking PIN, which is what you’ll use in the future

New Features
• Setup an Instalment Plan to repay a Credit card purchase over a set period of six to twenty four months for eligible purchases between £300 - £3000.  Any eligible purchases will show in your transaction list.
• You can now manage your credit limit in your app, and where eligible we will show you how much you can increase your limit too. The actual limit will depend on the credit check we do on the day you apply.
• Save monthly by setting up a standing order or transfer funds instantly to help keep you on track.

Key Features
• Log in using Android Fingerprint – there’s no need to remember any details when logging in. Available on a compatible Android device.

• Personalised greeting – customise how your app greets you when you log in, morning, day or evening.

• Get Cash – visit a cash machine and withdraw up to £130 without your debit card – perfect if you’ve forgotten your wallet.

• Pay someone new without a card reader – all you need is their account number and sort code and you can send up to £750.

• Manage receipts – designed specifically for Business customers, capture images of your receipts and organise them by date or type.

Other important information about our app
• Get Cash allows you to withdraw up to £130 every 24 hours at any NatWest, Royal Bank of Scotland (in Scotland) or Tesco ATM, as long as it’s within your daily withdrawal limit. You must have at least £10 available in your account.
• Paying someone new without a card reader allows a maximum of five payments totalling £750 per day. You must be aged 16 or over.
• Paying your contacts allows a maximum of 20 payments totalling £250 per day. Pay anyone who has our app or is registered for Paym. You must be aged 16 or over.
• To cancel a Direct Debit from within the app, you have until 8:20pm (UK time) on the day the payment is due. At or after 8:20pm (UK time), the payment due on that day will have been taken and we will not be able to retrieve it.
• To cancel or amend a standing order from within the app you must give at least two working days notice.
• You can create one Travel Plan at a time, for a maximum period of 90 days, that includes up to seven countries. Each country needs to be registered separately. The Travel Plan will apply to debit cards only, attached to accounts that are managed via mobile banking, and only in your name. Joint account holders should register separately.
• Managing your receipts is available to Business Banking customers only.
• Standard data charges may apply – contact your network operator for details.

To enjoy all of the features that our app offers, you will need to accept the following permissions:
• Network communication for connectivity
• Your location to find your nearest cash machine or branch
• Access to your contacts list to allow you to Pay Your Contacts

By downloading this application, you are accepting the terms and conditions which can be viewed at natwest.com/mobileterms. We recommend that you save or print a copy of the terms and conditions and privacy policy for your records.
Người chiến thắng Ứng dụng ngân hàng tốt nhất tại Giải thưởng Ngân hàng Anh năm 2017 và 2018, ứng dụng giành giải thưởng của chúng tôi có sẵn để tải xuống cho khách hàng Ngân hàng trực tuyến của chúng tôi.

Những gì bạn cần để đăng ký
• Bạn cần phải đăng ký Ngân hàng trực tuyến
• Số khách hàng của bạn, là ngày sinh của bạn theo sau là bốn chữ số ngẫu nhiên
• PIN & mật khẩu ngân hàng trực tuyến của bạn, đây là những gì bạn sử dụng để đăng nhập trực tuyến
• Khi đăng nhập lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu chọn mã PIN ngân hàng di động, đây là thứ bạn sẽ sử dụng trong tương lai

Các tính năng mới
• Thiết lập Gói trả góp để hoàn trả giao dịch mua thẻ tín dụng trong khoảng thời gian từ sáu đến hai mươi bốn tháng cho các giao dịch mua đủ điều kiện trong khoảng từ 300 - 3000 bảng. Bất kỳ giao dịch mua đủ điều kiện sẽ hiển thị trong danh sách giao dịch của bạn.
• Bây giờ bạn có thể quản lý giới hạn tín dụng trong ứng dụng của mình và khi đủ điều kiện, chúng tôi sẽ cho bạn biết bạn có thể tăng giới hạn bao nhiêu. Giới hạn thực tế sẽ phụ thuộc vào kiểm tra tín dụng chúng tôi thực hiện vào ngày bạn đăng ký.
• Tiết kiệm hàng tháng bằng cách thiết lập một lệnh tạm thời hoặc chuyển tiền ngay lập tức để giúp bạn theo dõi.

Các tính năng chính
• Đăng nhập bằng vân tay Android - ở đó, bạn không cần phải nhớ bất kỳ chi tiết nào khi đăng nhập. Có sẵn trên thiết bị Android tương thích.

• Lời chào được cá nhân hóa - tùy chỉnh cách ứng dụng của bạn chào đón bạn khi bạn đăng nhập, sáng, ngày hoặc tối.

• Nhận tiền mặt - truy cập vào máy rút tiền và rút tới 130 bảng mà không cần thẻ ghi nợ - hoàn hảo nếu bạn quên ví của mình.

• Trả tiền cho ai đó mới mà không cần đầu đọc thẻ - tất cả những gì bạn cần là số tài khoản và mã sắp xếp của họ và bạn có thể gửi tới £ 750.

• Quản lý biên lai - được thiết kế dành riêng cho khách hàng Doanh nghiệp, chụp ảnh biên lai của bạn và sắp xếp chúng theo ngày hoặc loại.

Thông tin quan trọng khác về ứng dụng của chúng tôi
• Nhận tiền mặt cho phép bạn rút tới 130 bảng mỗi 24 giờ tại bất kỳ NatWest, Ngân hàng Hoàng gia Scotland (Scotland) hoặc ATM Tesco, miễn là nó trong phạm vi rút tiền hàng ngày của bạn. Bạn phải có ít nhất £ 10 có sẵn trong tài khoản của mình.
• Thanh toán cho người mới mà không cần đầu đọc thẻ cho phép tối đa năm khoản thanh toán với tổng số tiền £ 750 mỗi ngày. Bạn phải từ 16 tuổi trở lên.
• Thanh toán danh bạ của bạn cho phép tối đa 20 khoản thanh toán với tổng số tiền £ 250 mỗi ngày. Thanh toán cho bất cứ ai có ứng dụng của chúng tôi hoặc được đăng ký Paym. Bạn phải từ 16 tuổi trở lên.
• Để hủy Ghi nợ trực tiếp từ trong ứng dụng, bạn phải đến 8:20 tối (giờ Anh) vào ngày đến hạn thanh toán. Vào hoặc sau 8:20 tối (giờ Anh), khoản thanh toán đến hạn vào ngày đó sẽ được thực hiện và chúng tôi sẽ không thể lấy lại được.
• Để hủy hoặc sửa đổi một lệnh thường trực từ trong ứng dụng, bạn phải thông báo ít nhất hai ngày làm việc.
• Bạn có thể tạo một Kế hoạch du lịch tại một thời điểm, trong thời gian tối đa 90 ngày, bao gồm tối đa bảy quốc gia. Mỗi quốc gia cần phải được đăng ký riêng. Kế hoạch du lịch sẽ chỉ áp dụng cho thẻ ghi nợ, được đính kèm với các tài khoản được quản lý qua ngân hàng di động và chỉ có tên của bạn. Chủ tài khoản chung nên đăng ký riêng.
• Quản lý biên lai của bạn chỉ dành cho khách hàng Business Banking.
• Phí dữ liệu tiêu chuẩn có thể được áp dụng - liên hệ với nhà điều hành mạng của bạn để biết chi tiết.

Để tận hưởng tất cả các tính năng mà ứng dụng của chúng tôi cung cấp, bạn sẽ cần chấp nhận các quyền sau:
• Truyền thông mạng để kết nối
• Vị trí của bạn để tìm máy rút tiền hoặc chi nhánh gần nhất
• Truy cập vào danh sách liên lạc của bạn để cho phép bạn thanh toán Danh bạ của bạn

Bằng cách tải xuống ứng dụng này, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện có thể được xem tại natwest.com/mobileterms. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu hoặc in một bản sao của các điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư cho hồ sơ của bạn.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho NatWest Mobile Banking

3.67
9
5
4
4
2
3
1
2
0
1
2

Đánh giá NatWest Mobile Banking

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên NatWest Mobile Banking, hãy là người đầu tiên!

Cờ NatWest Mobile Banking

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 1
Ảnh đại diện cửa hàng monadiva
Cửa hàng monadiva 343 114.98k

Thông tin APK về NatWest Mobile Banking

Phiên bản APK 05.18.0000.85.0
Khả năng tương thích Android 6.0+ (Marshmallow)


Tải về NatWest Mobile Banking APK
Tải về